Izolacja akustyczna i wibracyjna budynków staje się jednym z kluczowych wyzwań rozwoju aglomeracji. Innowacyjne rozwiązanie tego problemu spowoduje rozwój nowych technologii w budownictwie oraz sposób zagospodarowania terenów, zwłaszcza w centrach miast.

Podstawową cechą rozwoju aglomeracji jest rozwój budownictwa na obszarach dobrze skomunikowanych, zwykle położonych wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Jednakże wiąże się to z narażeniem mieszkańców i budynków na częstotliwości wibracyjne z zakresu 1 – 100 Hz, oraz oddziaływanie akustyczne, czyli częstotliwości > 100 Hz. Izolacja na zakresy z tego przedziału może pozwolić na zapewnienie niezbędnego komfortu wibracyjnego mieszkańcom budynków znajdujących się w pobliżu ciągów komunikacyjnych, przy jednoczesnym zapewnieniu komfortu akustycznego w zakresie dźwięków uderzeniowych propagujących się przez stropy. Planowane jest zwiększenie izolacyjności wibracyjnej o ok. 40% w stosunku do tradycyjnych rozwiązań podłóg. W pewnych okolicznościach, przy niedużych przekroczeniach komfortu wibracyjnego może to zapewnić zmniejszenie odczuwalności drgań przez mieszkańców i użytkowników budynków do poziomu niezbędnego komfortu wibracyjnego.

Cel ten zostanie osiągnięty w toku badań laboratoryjnych poprzez eliminację wariantów materiałów wibroizolacyjnych o najniższych parametrach, przy czym jako warianty są rozumiane jako kombinacja właściwości materiałowych i grubości mat wibroizolacyjnych. Materiały zakwalifikowane do etapu badań poligonowych zostaną umieszczane w różnych konfiguracjach systemu podłóg izolujących wibroakustycznie. W toku badań poligonowych zostaną wybrane te systemy podłóg, które w najlepszym stopniu są w stanie izolować akustycznie w zakresie dźwięków uderzeniowych przy równoczesnym zachowaniu wibroizolacyjności na spodziewanym poziomie.  Po analizie ekonomicznej rozwiązań potwierdzonych odpowiednimi badaniami produkty zostaną wdrożone do działalności firmy TINES. Zatem nie tylko izolacyjność wibracyjna i akustyczna będzie brana pod uwagę przy wyborze wdrażanych produktów, ale także rachunek ekonomiczny. Ponadto systemy podłóg zapewniających izolacyjność wibroakustyczną zostaną w większości opracowane z udziałem materiałów z recyclingu, np. z granulatu gumowego, czy też poliuretanu wtórnie wiązanego. Powtórne wykorzystanie tych materiałów ma wysokie znaczenie z punktu widzenia gospodarki przyjaznej dla środowiska. Analiza ekonomiczna wariantów rozwiązań stanowi jeden z etapów projektu. Aspekt ekonomiczny uwzględniany jest celem optymalizacji wydatkowania środków publicznych w projekcie.

Cechą dodatkowo wyróżniającą produkty jakimi są podłogi izolujące wibroakustycznie, będzie przebadanie w toku realizacji projektu izolacyjności akustycznej dźwięków przenoszonych przez konstrukcję budynków z niższych kondygnacji na wyższe. Z takim zjawiskiem mamy coraz  częściej do czynienia zarówno w nowych budynkach, jak i w adaptacjach kondygnacji parteru w kamienicach. Parter budynku coraz częściej stanowi część handlowo-usługową, cechującą się dużymi przestrzeniami. Wpływać to może na przenikanie dźwięku z dołu do góry na skutek efektu pudła rezonansowego, które tworzy się na dolnej kondygnacji.

Połączenie opisanych wyżej czterech nowych cech funkcjonalnych jakim są wibroizolacyjność, izolacyjność od dźwięków uderzeniowych, możliwość izolacji akustycznej wyższych kondygnacji od dźwięków propagowanych z dołu do góry, minimalizacja kosztów, stanowi znaczące ulepszenie istniejących na rynku podłóg. Zapotrzebowanie na takie kompleksowe rozwiązanie podłóg zgłaszają m.in. mieszkańcy, w których otoczeniu znajdują się trasy tramwajowe, szlaki kolejowe oraz osoby zamieszkałe w ścisłym centrum miast, gdzie drgania materiałowe oraz powietrzne mogą być odczuwalne również od innych źródeł.

Kompleksowe rozwiązania konstrukcyjne i systemy nawierzchni bezpodsypkowych dla kolei, zapewniające skuteczną izolację wibroakustyczną i gwarancję trwałości: na tory szlakowe, obiekty inżynieryjne – mosty, wiadukty, tunele oraz przejazdy kolejowo-drogowe.

Kompleksowa oferta trwałych materiałów do budowy torowisk tramwajowych, pozwalających na obniżenie poziomu wibracji i hałasu w otoczeniu trasy.

Kompleksowa oferta trwałych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych do budowy nawierzchni torów metra, pozwalających na redukcję poziomu wibracji i hałasu w tunelach.