W czerwcu 2024r wznowiono prace  Forum Inwestycyjnego PKP PLK S.A. Forum, powołane do życia w 2012r,  to organizacja, która zrzesza w Grupach Roboczych przedstawicieli firm członkowskich oraz ekspertów współpracujących z IGTL. Głównym zadaniem działalności  Forum Inwestycyjnego jest prowadzenie prac na rzecz zmian w dokumentach bazowych PKP PLK SA jako zamawiającego, m.in. w SIWZ, wzorach kontraktów, kryteriach wyboru i oceny ofert, ale też standardach technicznych, wewnętrznych procedurach oraz wymogach formalnych związanych z zabezpieczeniem i finansowaniem kontraktów. Eksperci Grup Roboczych prowadzą działania na rzecz zmian w prawie powszechnie obowiązującym.

Główne cele Forum to:

 • wspólne wypracowanie stanowiska na bazie wiedzy tych wszystkich, którzy działają na rzecz kolejowej branży budowlanej i chcą dyskutować o sprawach ważnych: wskazując na problemy, proponując rozwiązania, współdziałając na rzecz normalizacji i poprawy współpracy;
 • trwałe usprawnianie procesu inwestycyjnego poprzez prowadzenie stałego dialogu i wymianę informacji ze środowiskiem firm świadczących usługi w zakresie wykonawstwa infrastrukturalnego;
 • utworzenie platformy komunikacyjnej pomiędzy instytucją zarządzającą, pośredniczącą, wdrażającą oraz przedsiębiorcami i beneficjentem PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Pozwoli to zapewnić efektywną współpracę w wymianie doświadczeń oraz dokonywanie zmian w zakresie przyspieszenia realizacji inwestycji kolejowych.

Cele szczegółowe Forum to:

 • poprawa efektywności funkcjonowania systemu transportowego;
 • działanie na rzecz rozwoju infrastruktury kolejowej;
 • usprawnianie procesu przygotowywania i realizacji inwestycji kolejowych (opracowywanie i wdrażanie działań interwencyjnych);
 • identyfikacja kluczowych problemów negatywnie wpływających na inwestycje kolejowe i poszukiwanie wspólnych rozwiązań;
 • wspólne kształtowanie „dobrych praktyk” rynku inwestycji kolejowych;
 • tworzenie wzajemnie korzystnych warunków do współpracy poprzez wymianę doświadczeń;
 • proponowanie zmian w prawodawstwie polskim organom Państwa wraz z przedstawieniem opinii, stanowisk, wspólnie opracowanych pozytywnych rozwiązań;
 • aktywna współpraca ekspertów branży kolejowej i wszystkich sił politycznych umożliwiająca rozwój transportu kolejowego;
 • przekazywanie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. aktualnych informacji dotyczących:
 • programów inwestycyjnych oraz zasad ich realizacji,
 • przewidywanych nakładów na działalność inwestycyjną i utrzymaniową,
 • aktualnych i przewidywanych zmian przepisów prawa, mających lub mogących mieć wpływ na prowadzenie inwestycji.

Podczas spotkania Prezydium Forum Inwestycyjnego w dniu  7 czerwca br.  do składu Prezydium powołano Pana Tomasza Warszę, Dyrektora Departamentu Kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury oraz Pana Marcina Mochockiego, Członka Zarządu, Dyrektora ds. realizacji inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Przedstawicielem rynku w Prezydium FI jest Pani Marita Szustak, Prezes Izby Gospodarczej Transportu Lądowego.

Grupę Roboczą, Techniczną-Cyfryzacja,  zasilił Tomasz Szuba, Prezes TINES Rail oraz Michał Rybacki, Manager wdrożenia i innowacje w TINES Rail. Zakres tematyczny prac tej grupy to m.in.: cyfryzacja, cyberbezpieczeństwo, SRK, certyfikacja elementów infrastruktury, interoperacyjność, standardy dotyczące elementów infrastruktury.

Kompleksowe rozwiązania konstrukcyjne i systemy nawierzchni bezpodsypkowych dla kolei, zapewniające skuteczną izolację wibroakustyczną i gwarancję trwałości: na tory szlakowe, obiekty inżynieryjne – mosty, wiadukty, tunele oraz przejazdy kolejowo-drogowe.

Tramwaj

Kompleksowa oferta trwałych materiałów do budowy torowisk tramwajowych, pozwalających na obniżenie poziomu wibracji i hałasu w otoczeniu trasy.

Kompleksowa oferta trwałych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych do budowy nawierzchni torów metra, pozwalających na redukcję poziomu wibracji i hałasu w tunelach.