Zbadanie problemu wibracji budynków jest ważnym problemem naukowym, którego dokładniejsze poznanie pozwoli na opracowanie sposobów ograniczenia tego zjawiska niebezpiecznego dla zdrowia ludzkiego, jakości pracy urządzeń i trwałości budynków.

Kwestie niekorzystnych częstotliwości drgań budynków należy rozpatrywać w dwóch przedziałach.
W przypadku maszyn to przedział częstotliwości od 1 do 100 Hz, przy czym każdorazowo w przypadku  urządzeń konieczna jest znajomość częstotliwości rezonansowych. Natomiast w przypadku ludzi niepożądane są częstotliwości w przedziale od 5 do 25 Hz, będące przedziałem częstotliwości rezonansowych wewnętrznych organów człowieka. Redukcja drgań w tych przypadkach może być realizowana poprzez przesunięcie częstotliwości ze strefy rezonansowej lub poprzez zwiększenie współczynnika tłumienia drgań. W przypadku wpływu drgań na ludzi znając przedział niepożądanych częstotliwości w projekcie rozpatrywane będzie zarówno przesunięcie częstotliwości w stronę bezpieczną, jak i redukcję współczynnika tłumienia o ok. 10%. W odniesieniu do ochrony maszyn i urządzeń, przy braku znajomości częstotliwości rezonansowych, projekt głownie skupi się na redukcji współczynnika tłumienia.

W wyniku realizacji projektu zostaną wypracowane co najmniej dwa systemy podłóg przemysłowych. Jedna z podłóg będzie posiadała warstwę izolującą dynamicznie w postaci maty antywibracyjnej, umiejscowionej na części konstrukcyjnej podłogi, natomiast na macie znajdować się będzie wylewka grubości ok. 10-15 cm. Będzie to rozwiązanie dla tak zwanego klienta bardziej wymagającego np. gdzie znajduje się laboratorium precyzyjne, w którym musi być chroniona aparatura wrażliwa.

Druga podłoga przemysłowa to produkt przeznaczony do szerszej grupy odbiorców głównie hal przemysłowych zlokalizowanych w pobliżu arterii komunikacyjnych, gdzie chronieni będą pracownicy w niej przebywający oraz sprzęt o nieco mniejszej wrażliwości. To drugie rozwiązanie to podłoga wykorzystująca recepturową mieszankę betonową z granulatem ze ścinków poliuretanowych.

Firma TINES realizowała duże projekty w tej branży między innymi chłodnie kominowe, ale także klasyczne posadzki przemysłowe. Wartości parametrów materiałowych, którymi w części dysponuje Lider Konsorcjum zostaną uzupełnione w pierwszym etapie badań przemysłowych przez Konsorcjanta Politechnikę Krakowską. Parametry te zostaną zoptymalizowane pod kątem nacisku na ich właściwości tłumiące. Odpowiedni zestaw stałych materiałowych zostanie przekazany firmie TINES, której zadaniem będzie modyfikacja istniejących materiałów tak aby uzyskać pożądane stałe materiałowe.

Przyjęta metodologia badawcza składa się z kilku etapów. Etap pierwszy projektu to de facto udoskonalenie materiałów wibroizolacyjnych będących w dyspozycji Lidera. Składa się on z części laboratoryjnej – badania właściwości materiałowych, części optymalizacyjnej – optymalizacja cech materiałowych w celu zwiększenia właściwości tłumiących oraz części projektowej – projekt recepturowej mieszanki betonowej. Część laboratoryjna opiera się na wyznaczaniu parametrów materiałowych zgodnie z obowiązującymi normami. Część optymalizacyjna to wyliczenia optymalizujące udział poszczególnych składowych w materiale, a część projektowa to takie zaprojektowanie mieszanki betonowej które pozwoli na zwiększenie jej własności tłumiących do wartości pożądanych. W etapie tym równolegle będą pracowały trzy zespoły co gwarantuje dotrzymanie czasu realizacji tego etapu. Etap drugi to modelowanie komputerowe, które ma na celu poskładanie poszczególnych części technologii w jedną całość oraz wybór najlepszych dwóch rozwiązań, które będą weryfikowane w toku dalszych pomiarów Kolejne etapy to demonstracja prototypu oraz jego weryfikacja w toku pomiarów, do której zostanie zastosowana metodologia  zawarta w niedawno znowelizowanej normie PN-B-02171:2017- 06 ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach.