Zróżnicowane badania laboratoryjne elementów przytwierdzania szyny rozpoczynają prace nad zaprojektowaniem nowoczesnej nawierzchni torowiska tramwajowo-autobusowego. Naukowcy Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w toku szeregu eksperymentów zbadają właściwości poszczególnych części mocowania szyn Systemu TINES, m.in. pod kątem wskazania elementów najlepiej tłumiących hałas i wibracje, jednocześnie wykazujących najwyższe parametry użytkowe.

Prototypowe elementy składowe systemu przytwierdzenia szyny takie jak: ciągłe profile podszynowe, ciągła przekładka podszynowa, sprężysta masa podlewowa i zalewowa dostarczone przez Tines Rail, będą zbadane w celu określenia parametrów sztywności statycznej i dynamicznej oraz poziomu tłumienia wibracji i hałasu, a także wartości ugięć szyn. Badaniami laboratoryjnymi zostaną objęte materiały elastomerowe na bazie poliuretanu
i gumy, w tym materiały pochodzące z recyklingu, tj. sklejonego klejem poliuretanowym granulatu gumowego z rozdrobnienia zużytych opon samochodowych. Do badania będą używane po trzy próbki prototypowego materiału obciążane za pomocą płyty dociskowej  imitującej stopkę szyny rowkowej o profilu 60R2 (tramwajowej). Dodatkowo, dla wybranych materiałów o optymalnych charakterystykach w zakresie skuteczności ograniczenia wibracji
i hałasu wtórnego, zostaną wykonane badania wytrzymałości zmęczeniowej przewidujące ok. 500 tys. cykli, w celu kolejnej preselekcji, pod kątem trwałości – odporności na obciążenia eksploatacyjne. Do czwartego etapu projektu zostaną zakwalifikowane materiały charakteryzujące się najkorzystniejszymi parametrami pod kątem skuteczności tłumienia drgań oraz trwałości eksploatacyjnej.

Elementy składowe systemu przytwierdzenia szyny tj. poliuretanowe masy zalewowe
i elastomerowe elementy mocujące, zostaną poddane badaniom pod kątem m.in. właściwości użytkowych, w tym m.in. odporności na warunki środowiskowe oraz właściwości fizycznych, np.: przyczepności poliuretanowych mas zalewowych do podłoża betonowego i stalowego kanału szynowego. W ocenie uwzględniona będzie odporność na cykliczne zamrażanie
w powietrzu i odmrażanie w wodzie, zamrażania w nasyconym roztworze soli i rozmrażania
w wodzie oraz odporności na działanie promieni UV. Ponadto zostaną zbadane właściwości elektryczne elementów składowych systemu przytwierdzenia szyny w celu zapewnienia ochrony otoczenia torowiska tramwajowego przed niekorzystnym wpływem prądów błądzących.

Pierwszy etap prac będzie wykonywany w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia projektu.