Ruch kolejowy bez uciążliwych odgłosów, niższe koszty modernizacji linii kolejowych, brak ingerencji w walory krajobrazowe terenów oraz nowe standardy w zakresie ochrony przed hałasem – to najważniejsze cele projektu badawczo rozwojowego InRaNos prowadzonego przez polskie ośrodki naukowe i biznes.

 

Celem badawczo – rozwojowym projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie redukcji hałasu, alternatywnych w stosunku do powszechnie obecnie stosowanych ekranów dźwiękochłonnych. Planowanym efektem jest wypracowanie co najmniej po jednym skutecznym rozwiązaniu z badanych typów wyrobów – tłumików przyszynowych i tłumików torowych dostarczonych przez TINES. Jednocześnie wyniki prowadzonych badań posłużą także opracowaniu wytycznych w zakresie stosowania urządzeń ograniczających hałas powstających w rezultacie ruchu kolejowego.

Z uwagi na program modernizacji linii kolejowych, prowadzony w rejonie aglomeracji i obszarów silnie zurbanizowanych, problem hałasu dotyczy coraz większej liczby populacji mieszkańców. Z tego powodu kwestia jego minimalizacji ma rosnące znaczenie społeczne i środowiskowe. Ponadto potwierdzenie skuteczności tłumików może mieć szereg dodatkowych korzyści ekonomicznych i społecznych. Montaż tłumików przyczyni się do rezygnacji z budowy ekranów dźwiękochłonnych, co przyniesie duże oszczędności kosztów i skróci okres modernizacji. Jednocześnie wyeliminuje konieczność poważnej ingerencji w walory krajobrazowe terenu, a przede wszystkim pozwoli na szybki montaż tego typu elementów nawet po zakończeniu prac modernizacyjnych. Ostatni czynnik jest szczególnie istotny w związku z minimalnym wpływem na zakłócenia ruchu kolejowego.

Wszystkie powyższe aspekty  wskazują, że rozwój badań nad tłumikami przyszynowymi i torowymi jest przedsięwzięciem potrzebnym i może przynieść w przyszłości wiele korzyści środowiskowych i ekonomicznych. Obecnie stosowanie tego typu produktów ma charakter sporadyczny, w związku
z czym zbadanie zagadnienia przez uznane jednostki badawcze i producentów posiadających w tym zakresie wysokie kompetencje, może określić nowe standardy w dziedzinie redukcji hałasu. Tłumiki są już sporadycznie stosowane na kolejach, a ich działanie zostało przebadane na liniach niektórych zagranicznych zarządców kolejowych. Jednak produkty będące efektem niniejszego wniosku będą nowymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi. Ponadto będą to pierwsze kompleksowe badania skuteczności takich urządzeń w warunkach polskich, a wiedza płynąca z tych badań posłuży stworzeniu dodatkowego produktu – wytycznych stosowania urządzeń ograniczających emisję hałasu od ruchu kolejowego. Wyroby zostaną zaprojektowane i przetestowane w warunkach operacyjnych w trakcie projektu składającego się z siedmiu etapów. Jego realizacja  przez konsorcjum w składzie: Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Lądowej, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Budimex S.A. oraz TINES zaplanowana jest na okres 36 miesięcy