Maty podtorowe

MATY WIBROIZOLACYJNE TINES

Zgodnie z obecnymi wymaganiami dotyczącymi ochrony środowiska w miejscach, gdzie wymagana jest szczególna wibroizolacja (zwłaszcza mosty, wiadukty i tunele zlokalizowane w strefach zurbanizowanych) skutecznym rozwiązaniem ochrony otoczenia przed niekorzystnym oddziaływaniem środków transportu jest wprowadzanie do konstrukcji drogi szynowej mat wibroizolacyjnych.

Opis systemu

Ze względu na stosowane materiały i technologie produkcji maty wibroizolacyjne można podzielić na:
• maty z materiału na bazie poliuretanu
• maty z granulatu gumowego łączonego spoiwem poliuretanowym
• maty z wełny mineralnej
Ze względu na zakres zastosowania w różnych rodzajach konstrukcji dróg szynowych maty wibroizolacyjne można podzielić na:
• maty podtłuczniowe, przeznaczone do podsypkowej konstrukcji drogi szynowej (do układania pod warstwą podsypki tłuczniowej);
• maty podpłytowe (do układania pod betonową płytą torową, ewentualnie również z boków tej płyty).

Zalety:
• Wysoka wytrzymałość zmęczeniowa
• Maksymalne naciski osi do 245 kN
• Skuteczne tłumienie drgań
• Niska wartość współczynnika przesztywnienia dynamicznego
• Podniesienie poziomu izolacji elektrycznej toru
• Zwiększenie trwałości nawierzchni

Zastosowanie:
• Tunele
• Stacje
• Mosty i wiadukty

Wybrane realizacje

Systemy nawierzchni szynowych

TINES RAIL

to międzynarodowy holding aktywny na obszarze dynamicznie rozwijających się rynków w Europie Centralnej i Wschodniej oraz w Środkowej Azji. Podstawę działalności grupy stanowi produkcja zaawansowanych rozwiązań dla infrastruktury szynowej, drogowej, budownictwa inżynieryjnego i przemysłowego.

Więcej informacji

Maty wibroizolacyjne stosowane w drodze szynowej są nowoczesnym rozwiązaniem w zakresie  redukcji  oddziaływań dynamicznych w postaci drgań materiałowych. Przeznaczone są do stosowania w bezpodsypkowych, jak i podsypkowych konstrukcjach nawierzchni szynowych.
Zgodnie z obecnymi wymaganiami dotyczącymi ochrony środowiska, w miejscach, gdzie wymagana jest szczególna wibroizolacja (zwłaszcza mosty, wiadukty i tunele zlokalizowane w strefach zurbanizowanych) skutecznym rozwiązaniem ochrony otoczenia przed niekorzystnym oddziaływaniem środków transportu jest wprowadzanie do konstrukcji drogi szynowej wibroizolacyjnych mat stanowiących barierę na drodze transmisji wibracji od nawierzchni do podtorza i dalej poprzez grunt do zabudowań w pobliżu trasy. Maty wibroizolacyjne są stosowane w drodze szynowej w celu zmniejszenia pionowych drgań materiałowych oraz drgań poprzecznych transmitowanych od toru do otoczenia trasy. W zależności od konstrukcji nawierzchni szynowej stosuje się różne rodzaje mat.

Ruch pociągów, zwłaszcza z dużymi prędkościami,  wywołuje drgania powietrzne i materiałowe niekorzystnie odbierane w otoczeniu linii kolejowych jako hałas i wibracje. Drgania przenoszą się na konstrukcje budynków w sąsiedztwie źródła wibracji, którym jest linia kolejowa, a także na ludzi przebywających w tych budynkach. Przejazdy pociągów stanowią także źródło drgań wpływających bezpośrednio na stan nawierzchni szynowej oraz obiekty infrastruktury kolejowej, tj. mosty, wiadukty, tunele. Niekorzystne oddziaływania rozchodzące się od linii kolejowych w postaci drgań i hałasu stanowią problem szczególnie uciążliwy w obszarach zurbanizowanych. Eliminacja lub znaczne ograniczenie tych niekorzystnych oddziaływań jest możliwe dzięki  zastosowaniu oferowanych przez naszą firmę systemów ERS i EBS oraz mat wibroizolacyjnych.

Sprężyste posadowienie szyny ogranicza wzbudzanie drgań pojazdu, a zwłaszcza drgań tarczy koła, stanowiących jedno z głównych źródeł emisji hałasu. Istotnym czynnikiem ograniczającym emisję drgań akustycznych w tym przypadku jest zakrycie powierzchni bocznych szyny za pomocą otuliny z trwale elastycznej żywicy. Dzięki takiemu rozwiązaniu w systemie ERS – gdzie sprężysta otulina stanowi zarówno ciągłe podparcie, eliminujące ugięcia wtórne (źródło drgań), jak i przytwierdzenie szyny – uzyskano korzystny model pracy nawierzchni i dobre parametry tłumienia drgań i hałasu.

Na mostach stalowych, dzięki  zastosowaniu systemu mocowania szyn w otulinie (system ERS) hałas może być zredukowany nawet o kilkanaście decybeli w stosunku do tradycyjnej konstrukcji nawierzchni szynowej z przytwierdzeniem bezpośrednim stosowanej na tych obiektach.
Tak duża redukcja hałasu spowodowała, że mosty stalowe z mocowaniem szyny w systemie ERS nazwano „cichymi mostami”.

W miejscach, gdzie jest wymagana szczególna wibroizolacja (zwłaszcza mosty, wiadukty i tunele zlokalizowane w strefach zurbanizowanych), skutecznym rozwiązaniem jest zastosowanie w konstrukcji drogi szynowej wibroizolacyjnych mat stanowiących barierę na drodze transmisji wibracji od nawierzchni do podtorza i dalej poprzez grunt do zabudowań w pobliżu trasy.
Maty wibroizolacyjne przeznaczone są do stosowania zarówno w bezpodsypkowych, jak i w podsypkowych konstrukcjach nawierzchni szynowych. Stosowanie mat wibroizolacyjnych ma na celu tłumienie pionowych drgań materiałowych oraz drgań poprzecznych transmitowanych od toru do otoczenia trasy. Zgodnie z obecnymi wymaganiami dotyczącymi ochrony środowiska (ochrona otoczenia przed niekorzystnym oddziaływaniem środków transportu) stosuje się je również na liniach kolejowych (zabudowane pod podsypką tłuczniową lub w przypadku nawierzchni bezpodsypkowych – układane bezpośrednio pod betonową płytą podbudowy oraz z jej boków).

W oferowanych przez firmę TINES systemach istnieje możliwość dostosowania sztywności statycznej i dynamicznej, charakteryzującej sprężyste podparcie do lokalnych warunków eksploatacyjnych, poprzez dobór cech materiałowych i grubości elementów wibroizolacyjnych.
Pomiary kontrolne drgań przeprowadzone po modernizacji tunelu średnicowego w Warszawie, w którym zastosowano system EBS w powiązaniu z systemem masy odsprężynowanej (pod płytą podbudowy ułożono wibroizolacyjną matę), wykazały dużą skuteczność zastosowanego rozwiązania.

W miejscach, gdzie jest wymagana szczególna wibroizolacja (zwłaszcza mosty, wiadukty i tunele zlokalizowane w strefach zurbanizowanych), skutecznym rozwiązaniem jest zastosowanie w konstrukcji drogi szynowej wibroizolacyjnych mat stanowiących barierę na drodze transmisji wibracji od nawierzchni do podtorza i dalej poprzez grunt do zabudowań w pobliżu trasy.


Skuteczność wibroizolacji zależy m.in. od masy sprężyście  posadowionych elementów składowych konstrukcji nawierzchni – im większa masa, tym lepsza skuteczność.

  • system ERS – sprężyście posadowione szyny
  • system EBS – sprężyście posadowione betonowe bloki podporowe z szynami
  • maty wibroizolacyjne – sprężyście posadowiona płyta podbudowy lub warstwa podsypki

Ciche mosty, bitumiczna mata wibroizolacyjna, maty maty podtorowe, maty podtłuczniowe, wibroakustyczne maty wibroizolacyjne, ograniczenie drgań, ograniczenie prądów błądzących, płyta betonowa, tłumienie drgań, hałasu i wibracji.