Połączony potencjał instytucji naukowo – badawczych, zarządcy linii kolejowych oraz firm produkcyjnych i wykonawczych oceni możliwość zmniejszenia wibracji generowanych w trakcie przejazdu pociągów. Celem prac jest opracowanie i zbadanie innowacyjnych wyrobów redukujących drgania oraz wypracowanie nowych, związanych z tym przepisów i zaleceń. Nadrzędnym celem projektu badawczego jest zredukowanie skali oddziaływania drgań na ludzi i budynki.

Rezultatem projektu pod nazwą InRaVis będzie opracowanie wyrobów ograniczających wibracje powstające podczas przejazdu pociągu i mających zastosowanie w różnych typach nawierzchni kolejowej. W ramach prac przewiduje się wyprodukowanie kilku prototypów wyrobów, z których cztery o najlepszych parametrach – każdy w dwóch odmianach, będą przekazane do fazy testów. Zakłada się opracowanie rozwiązań, przeznaczonych do podsypkowych konstrukcji nawierzchni kolejowej, takich jak maty wibroizolacyjne podtłuczniowe i podkładki podpodkładowe. Dla nawierzchni bezpodsypkowych przewiduje się opracowanie i zbadanie mat wibroizolacyjnych podpłytowych oraz systemu blokowych podpór szynowych w otulinie. Równorzędnym zadaniem jest przygotowanie wytycznych do stosowania opracowanych wyrobów określających ich skuteczność oraz zakres stosowania.

Inwestycje kolejowe, prowadzone od kilku lat na szeroką skalę, mają na celu poprawę parametrów eksploatacyjnych m.in. zwiększenie dopuszczalnych prędkości i maksymalnego obciążenia osi pojazdu, co może wiązać się ze zwiększeniem emisji drgań do otoczenia linii kolejowej. Modernizowane linie kolejowe łączące największe miasta w Polsce w dużej części przebiegają przez obszary gęsto zaludnione i silnie zurbanizowane, często w ścisłym centrum miast. Projekt badawczy przewiduje przebadanie poziomu skuteczności wibroizolatorów, aby mogły być wykorzystane w sposób adekwatny do skali przekroczeń na każdym odcinku linii kolejowej, na którym występuje problem drgań. Często spotykanym problemem jest sytuacja pojawienia się skarg ze strony mieszkańców okolicznych budynków zaraz po przeprowadzeniu modernizacji (czasami także rewitalizacji) linii kolejowej. Jest to w dużej mierze związane z obecnie stosowanymi sztywnymi podkładami strunobetonowymi, w miejsce dużo bardziej sprężystych podkładów drewnianych.

Zastosowanie wibroizolacji w konstrukcji nawierzchni kolejowej, czyli u źródła generowanych drgań, jest skutecznym sposobem ochrony ludzi i budynków przed drganiami od ruchu kolejowego. Wstępne diagnozy wskazują, że rozwój i badań w tym zakresie jest przedsięwzięciem potrzebnym i mogą przynieść w przyszłości liczne korzyści środowiskowe.

Projekt badawczy, przewidziany na okres 36 miesięcy, zostanie  sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Zrealizuje go konsorcjum w składzie: Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Lądowej pełniąca rolę lidera projektu, Instytut Kolejnictwa, Instytut Ochrony Środowiska Budimex oraz TINES.